سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رضا راستگو – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
محمدعلی سالاری علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی محمدی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بیتا ارچنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سنگسرمعمولی درخلیج فارس ایستگاه آبادان بوشهر و بندرعباس از نشانگرهای مولکولی AFLP استفاده گردید درمجموع ۱۹۱ باندقابل امتیازدهی با استفاده ازسه ترکیب آغاز گرEcoRI/MseI مشاهده شد که ۳۹ عدد از آنها چندشکل بودند ۲۰/۴۱ درصددرصد باندهای چندشکل و فاصله ژنتیکی برمبنای ضریب Nei برای سه جمعیت به ترتیب بین ۵۸/۹۷تا۸۹/۷۴و۰/۰۵۴ تا ۰/۱۳۹ محاسبه شد بیشترین مقدار هتروزیگوستی درایستگاه آبادان ۰/۳۲۸ و کمترین مقدار آن درایستگاه بندرعباس ۰/۲۰۲ محاسبه شد آنالیز واریانس مولکولی AMOVA اختلاف بین جمعیت ها ۲۰ درصد و اختلاف درون جمعیت ها را ۸۰درصد نشان داد که علت این امر را میتوان به تفاوت بین افراد درون جمعیت ها و تاثیر عوامل محیطی نسبت داد الگوی پراکنش به وسیله فاصله برای این گونه مشاهده شد که نشان دهنده اختلاف ژنتیکی معنی داربین ایستگاه ها بدلیل فاصله جغرافیایی می باشد.