سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد مرادپوری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود مجرب – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعه حاضر، ساختارهای ساختگاه سدهای دز ۱، دز ۲ و دز ۳ مورد بررسی قرار م یگیرد. با توجه به اهمیت ساختا رهای گسلی، گس لهای موجود در منطقه به لحاظ لرزه خیزی و ویژگ یهای ساختاری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در نمائی جزئ یتردر شعاع ۳۰ کیلومتری ساختگاه سدها، به بررسی و مطالعه نگار ههای ماهواره ای پرداخته شده و جزئیات ساختاری معرفی شده است. در ادامه با توجه به ارتباط چین خوردگی با گس لهای منطقه ساختار ههای چین خورده در ساختگاه سدها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این بخش با توجه به اهمیت ساختارها و تاثیری که فعالیت یک ساختار م یتواند در فعالیت ساختارهای دیگر داشته باشد اقدام به مطالعه ساختارهای زیر سطحی در محدوده منطقه شد و در این ارتباط از اطلاعات موجود بهره گرفته شد و تلاش شد تا وضعیت زیر سطحی منطقه روشن شود.