سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محدثه شجاعی – دانشگاه الزهرا ونک تهران
مریم کشاورزی –

چکیده:

علف هفت بندPolygonaceae Polygonum دارای ۳۳ گونه یکساله و چندساله درایران می باشد این گیاهان دارای ارزش دارویی زینتی و علف هرز دردنیا هستند شش گونه مورد بررسی دراین تحقیق شامل P. olivascens, P. avicular , P.P. polycnemoides patulum, P. arenastrum, P. argyrocoleon می باشند زیستگاه این گیاهان بطور عمده زمینهای بایر و زراعی است Polygonum یکی از پیچیده ترین وضعیت های سیستماتیکی را درخانواده علف هفت بند دارا می باشد گونه های مختلف درفلورهای نقاط مختلف جهان با صفات بخشهای رویشی و زایشی ازهم تفکیک میشوند هرچند جنسهای مجزایی امروزه ازجنس بزرگ Polygonum s.l. بیرون کشیده شدها ند لیکن صفاتی چون وضعیت ساقه شکل برگ جور یا ناجوربرگی یکساله یا چندساله بودن گیاه میزان کرک روی بخشهای رویشی رنگ اکرا جنس و ابعاد آن درجدایی گونه های این جنس بسیار موثرند.