سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک
شهریار سعیدی مهرورز – عضوهیئت علمی دانشگاه گیلان
توماس مارکازن – عضوهیئت علمی دانشگاه اسلو نروژ
مهدی وافی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضرسه گونه ازجنسViola با نامهای V.stocksii,V.cinereaوV.behboudiana بهدلیل شباهتهای بسیارزیاد مرفولوژیکی و همچنین طبقه بندی متفاوتشان درمنابع مختلف ازجمله فلورایرانیکا و فلورایران ازنظر صفات تشریحی مورد بررسی قرارگرفت برای هرگونه ۲ رویشگاه و به ازای هررویشگاه ۵ نمونه جهت تکرار استفاده شد خاتم ساز در سال ۱۹۹۱ درفلور ایران این سه گونه را دربخشه Viola و زیربخشه cinerea گزارش کرد درحالیکه schmidt درسال ۱۹۹۲ درفلورا یرانیکا دوگونه ی V.cinerea و V.stocksii را دربخشه جداگانه ای به نام Sclerosium قرار داد و V.behboudiana را بصورت synonym باV.cinerea درنظرگرفت نتایج بدست آمده ازبررسی تشریحی ما شباهت مرفولوژیکی بسیارزیاد دوگونه یbehboudiana ی cinerea را تایید می کند و صفاتی را جهت تفکیک سه گونه مورد نظر ارایه میدهد.