سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شهناز مشایخ – استادیار دانشگاه الزهرا، رشته حسابداری
اعظم ولی زاده لاریجانی – دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا، رشته حسابداری
حمیده اثنی عشری – دانشجوی دکتری

چکیده:

در دنیای امروز شرکتهای تأمین سرمایه در کشورهای توسعه یافته، مشاوران حرفه ای و متخصصین افزایش منابع مالی شرکتها و همچنین ابزاری برای جمع آوری و تبادل اطلاعات موردنیاز مشتریان خودمحسوب می شوند. این شرکتها که در موضوعاتی استراتژیک از قبیل توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال، تملک و تبدیل بنگا ههای اقتصادی وارد م یشوند، مه مترین نهاد مالی فعالدر بازارهای بین المللی محسوب م یشوند. در کشور ما نیز، در راستای اجرای سیاس تهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موج عظیم خصوصی سازی و نیز رونق بخشیدن به بازار سرمایه، نیاز به ایجاد ایننهادهای مالی احساس گردید. لذا در قانون بازار اوراق بهادار مصوب یکم آذرماه ۱۳۸۴ ، شک لگیری و کارکرد شرکتهای تأمین سرمایه پی شبینی گردید. در این نوشتار سعی بر آن است که وظایف و نقششرکت های تأمین سرمایه در بازارهای مالی توضیح داده شود؛ و با مروری بر عملکرد شرکت های تأمین سرمایه حاضر، ضرورت توسعه نقش آ نها در برخی از حوز ههای بازار سرمایه تشریح گردد