سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره کریمی – کار شناسی ارشدتربی بدنی، عضو هیئ علمی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
مجتبی کاشانی – کارشناسی ارشد
حسین پیرانی – کارشناسی ارشد

چکیده:

بدون تردید یکی از مسائل مهم، آسیب ها و صدمات ورزشی است که می تواند سبب پیداش تجربیات تلخ و ناگواری برای ورزشکار گردد و از نشاط و شادابی او بکاهد. به بیانی دیگر زنگ خطری جهت جلوگیری از ترویجفرهنگ ورزشی می باشد. طبق آمار اگر در هر ۱۵۵۵ ساعت رقابت بیش از ۰ آسیب ورزشی باشد ، جزءورزش های پرخطر با درصد آسیب بالا به شمار می رود. با توجه به این آمار میزان آگاهی ورزشکاران در مورد راهکار های مدیریت جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشی مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از پژوهش حاضر بررسی سابقه حضور ورزشی بر میزان دانش شناخت و مدیریت جلوگیری از آسیب در دختران ورزشکاردانشگاهی می باشد. جامعه آماری پژهش را کلیه دختران ورزشکار شرکت کننده در مسابقات فوتسال منطقه ۶ کشوری تشکیل می دادند که از میان ۵ تیم، ۳ تیم پرسشنامه دانش آسیب شناسی Vang 1558 ( را پاسخ دادند . (نتایج تحقیق نشان داد با توجه به مقدار آزمون T_Test بین گروههای مورد بررسی، در میانگین نمرات دو گروه فعالیت تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. همچنین در بررسی ارتباط بین سابقه ورزشکاران با نمره دانش آنها با توجه به مقدار سطح معنی داری ) P<0/05 ( تنها در متغیر اصول مدیریت آسیب شناسی رابطه معنی داری وجود داردیعنی در ) P<0/05 ( افزایش سابقه منجر به افزایش نمره دانش آسیب شناسی می گردد