سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا شریفی حسینی – اعضا هیئت علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خ
علی شهبازی –
عبدالرحمن یزدی پور –
مریم شایان –

چکیده:

ایران حدود ۹ درصد از نفت جهان را درا ختیار دارد حفاری چاه های نفت و گاز استخراج نفت و انتقال آن به پالایشگاه ها سبب آلودگی اکوسیستم بویژهخاک ها درا ستان خوزستان شده است وجود خاکهای آلوده یک خطر زیست محیطی می باشد که ضروریست با جدیت مورد بررسی قرارگیرد لذا روش زیست پالایی کنترل، کاهش و حذف آلودگی از محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفته است در این بررسی نفت خام با غلظت ۱% وزنی برسطح خاک اسپری و سپس خاکهای الوده تحت تیمار ۰، ۱و۲ تن کود شیمیایی قرار گرفتند پس از مدت زمان ۵ و ۱۰ هفته ماندگاری تحت شرایط رطوبتی و هوادهی مناسب از ظروف نمونه برداری به عمل آمد. شمارش باکتری های هتروتروفیک تجزیه کننده هیدرکربن با استفاده از روش MPN و درصد کاهش نفت از طریق استخراج بوسیله دستگاه سوکسیله و اندازه گیری بوسیله گاز گروماتوگرافی انجام گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت باکتریهای هتروترفیک تجزیه کننده از مقدار ۳ ۱۰ ×۶ کلونی درواحد برگرم خاک د رنمونه شاهد به حدود ۸ ۱۰×۱/۴ رسید و نسبت C/N درخاک از ۶ به کمتر از ۳ کاهش یافت بنابراین اعمال تیمار کود شیمیایی با غلظت ۲ تن درهکتار درهکتار به خاکهای آلوده به نفت به مدت زمانی ۵ هفته یک تیمار بهینه برای خاکهای آلوده بهنفت منطقه می باشد.