سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهین فرهادیان بابادی – دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
فریبرز مسعودی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقادیر قابلتوجهی از پسماندها طی عملیات حفاری تولید میشوند که دارای فلزات سنگین، هیدروکربن و هستند. در این تحقیق، غلظت ۸ فلز (باریم، سرب، کروم، کبالت، نیکل، وانادیم، قلع و مولیبدن) در پساب وخاک حوضچههای دفن پسماند، آبهای زیرزمینی و خاک منطقه اطراف حوضچهها (نمونههای شاهد) با استفاده از روش ICP-MS بدست آمد. نتایج فلزات در پساب و خاک حوضچهها با استانداردهای موجود و میانگین زمینه منطقه مقایسه شدند که نشان میدهند پساب به فلزات باریم، سرب و خاکها نیز به فلزات باریم، سرب، نیکل و مولیبدن آلوده هستند. بقیه فلزات، آلودگی را نشان نمیدهند. شاخص غنیشدگی عناصر در خاک حوضچهها نیز محاسبهشد که براساس آن، فلزات باریم، سرب، مولیبدن منشا بشرزاد دارند. باریت یکیاز موادی است که در گل حفاری برای انتقال تراشه های حفاری به سطح زمین و … مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند یکیاز راههای ورود فلزات ذکرشده به پسماندهای حفاری باشد. نتایج این پژوهش، نیاز به مدیریت پسماند در مناطق عملیات حفاری را بیش از پیش آشکارتر میسازد.