سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
شهرام کبودوندپور – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
برزان بهرامی کمانگر – استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مطالعه سعی شد با تعیین ساختار جوامع ماکروزئوبنتوزی رودخانه گاوه رود سنندج امکان استفاده از این زیستمندان را به عنوان شاخص زیستی بریا ارزیابی کیفیت آب این رودخانه مورد بررسی قرار دهیم. مجموعا ۱۲۰ نمونه از سه ایستگاه اصلی که با هم در برگیرنده ۲۰ نیمرخ عرضی بودند با ۳ تکرار به ازای هر نیمرخ در خلال دو فصل تابستان و پاییز ۱۳۸۹ توسط نمونه بردار سوربر جمع آوری شدند. ماکروزئوبنتوزها در سطح خانواده شناسایی و سپس کیفیت آب رودخانه با استفادهاز شاخصهای زیستی غنای کل، غنای EPT، EPT/CH، فراوانی کل و شاخص تنوع شانون تعیین گردید. در این مطالعه ۴۷ خانواده شناسایی شدند بیشترین فراوانی ماکروزئوبنتوزی در فصل تابستان و در ایستگاه ۱ با ۲۸۶۹۱/۸۵ عدد در متر مربع و کمترین فراوانی مربوط به ایستگاه ۳ و در فصل پاییز با ۵۲۰/۰۶ عدد موجود کف زی در مترمربع بود. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، غنای کل به طور متوسط در ایستگاه اول حداکثر و در ایستگاه سوم حداقل بوده است و کمترین شاخص EPT/CH در ایستگاه سوم و در فصل پاییز مشاهده گردید.