سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا امیری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
فرهنگ بهرنگی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
محمدمهدی امینی – کارشناس ارشد عمران گرایش آب
ابوالفضل شفیعی – کارشناس ارشد عمران گرایش محیط زیست

چکیده:

ایران یکی از کشورهایی است که به علت وضعیت اقلیمی با بحران جدی آب در آینده مواجه خواهد بود. این درحالی است که برای ذخیره و قابل استفاده نمودن آب موجود، هزینههایی نظیر احداث سدها و تصفیهخانهها صورت میپذیرد و در نهایت آب تامین شده توسط صنعت برای مصرف آماده میشود. صنعت آب وابسته به تکنولوژی ساده "شبکه لولهها" برای انتقال آب است. اگرچه هزینه اولیه شبکه لولهها گران است اما تکنولوژی قابل دسترس و راحتی برای استفاده سازمانهای بهرهبردار شهری میباشد. علاوه بر این به علت مشکلاتی که در شبکه آبرسانی وجود دارد سالیانه حجمی از آب به صورت نشت از لوله از بین میرود. به نظر میرسد با تصور نادرست ارزان بودن قیمت آب، به سرمایهگذاری در تقویت زیرساختها و پیشبرد تکنولوژیهای مرتبط با جلوگیری از نشت آب کمتر بها داده شده است.در این تحقیق به معرفی و بررسی روشها و تکنولوژیهای مرتبط با کاهش هدررفت و نشت آب از شبکه لولهها پرداخته شده است. در این راستا تکنولوژیهای تشخیص بهینه نشت آب که دارای سرعت بالای تعیین محل نشت، دسترسی راحت و هزینه کم است، نیز مورد بررسیقرار گرفته است. علاوه بر این ضمن معرفی عوامل موثری که در نشت آب از شبکه لولهها دخالت دارند، به راهکارها و تکنولوژیهای موجود در دنیا برای مقابله با این مشکلات پرداخته شده است. در انتها به معرفی روشهایی که در جهت کاهش نشت آب میتوان از آنها استفاده نمود، اشاره شده است. این موضوعها شامل مدیریت شبکه لولهها (شامل احیا، بازسازی و ساخت شبکه)، اندازهگیری دقیقتر مصرف آب و معرفی شبکههایآبی غیر متمرکز است. همچنین در هر قسمت برای عملی شدن استفاده از این راهکارها، مزایا و معایب این سیستمها در راستای کنترل هدررفت آب مورد بررسی قرار گرفته است