سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محمدخان – دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی
علی خنجری –
حدیثه نوری –
هدی حسن وند –

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی الودگی های انگلی فاسیولا دیکروسلیوم و کیست هیداتید درطی سالهای ۱۳۸۷و۸۸ در۷ شهر استان همدان و زیانهای اقتصادی ناشی از این بیماریها پرداخته شد درطی این بررسی ۲۱/۹۸% گوسفند و ۲۳/۲۷% گاو به فاسیولا ۵۵/۱۵% گوسفند و ۱۵/۷۶% گاو به دیکروسلیوم و ۳۷۸۴ گوسفند ۳۰/۱۹% و ۱۳۹۹ گاو ۳۳/۴۶% به کیست هیداتید مبتلا می باشند درگوسفند شیوع به دیکروسلیوم و درگاو ابتلا به کیست هیداتید بالاتر می باشد زیانهای اقتصادی تحمیل شده بردامداریها در اثر عدم استفاده از کبدهایآلوده درطول این ۲ سال ۱۳۰۴۰۴۶۰۰۰ ریال برای گوسفند و ۸۴۸۰۶۸۰۰۰۰ ریال برای گاو محاسبه شده است ولی با توجه به نتایج بدست آمده آلودگی به انگلهای کبدی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ کاهش پیدا کرده که امید است جهت کاهش آلودگی در دامها دامپروری به سمت صنعتی شدن سوق داده شود.