سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید کیامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پدیده هرزروی در زون های سنگ مخزن آسماری میدان نفتی کوپال و تهیه مدل آن درمحیط نرم افزارSurferاست. برای این منظور از ویژگی های گل حفاری و داده های پتروفیزیکی شامل: تخلخل مفید، ضخامت مفید، مقدار آب مفید و سنگ شناسی و شدت شکستگی ها در هر زون مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.حداکثر هرزروی در زون ۵وحداقل آن در زون ۳ می باشد و روند هرزروی درمیدان: از یال جنوبی به سمت ستیغ افزایش یافته و از ستیغ به سمت یال شمالی کاهش می یابد