سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا پورموید – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسین نقابی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

هماهنهگی مدیریت و یکپارچگی زنجیره تامین یکی ازموارد بسیارحائزاهمیت درزنجیره های تامین موادغذایی میباشد از آنجایی که گوشت بهعنوان یکی ازمواد و محصولات بسیار با اهمیت درسبدتغذیه خانوار جای دارد لذا بررسی زنجیره تامین گوشت کشور بسیار حیاتی و ضروری میب اشد دراین مقاله زنجیره غذایی گوشت درکشور ایران با دیدگاه مدل فرایندی SCOR مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و درنهایت پیشنهاداتی درجهت بهبود و یکپارچگی زنجیره تامین گوشت کشور ارایه شده است.