سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی هوشمندی – کارشناسی ارشدباغبانی، ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون
عبدالرسول ذاکرین – استاد یار،گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – استاد یار،گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمد رضا تسلیم پور – مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی زنیا ومتازنیا در زیتون رقم آمیگدا لیفولیا درباغ ایستگاه تحقیقات زیتون شهرستان کازرون در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. این آزمایش با ۱۰ تیمار خودگرده افشانی، دگرگرده افشانی با دانه های گرده ارقام کنسروالیا، مانزانیلا، دکل،گوردال سویلانا، سویلانا، کرونائیکی، آمیگدالیفولیا، مخلوط دانه های گرده ارقام مذکور و گرده افشانی آزاد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد اجرا گذاشته شد. در زمان برداشت طول، عرض و وزن میو ه و همچنین وزن گوشت، نسبت گوشت به هسته و وزن هسته اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیردانه های گرده روی طول، عرض میوه، وزن میوه و وزن گوشت میوه در تیمارهای دانه گرده ارقام دکل وکرونائیکی نسبت به وضعیت خود گرده افشانی تفاوت معنی داری دارد اما روی وزن هسته نسبت به وضعیت خود گرده افشانی تفاوت معنی داری وجود ندارد . تاثیر دانه های گرده روی نسبت گوشت به هسته به غیر از تیمار دانه گرده رقم آمیگدالیفولیا بقیه تیمارها در مقایسه با خود گرده افشانی تفاوت معنی داری دارند. نتایج نشان داد که در زیتون رقم آمیگدا لیفولیا متازنیا وجود دارد ولی زنیا وجود ندارد.