سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مازیار محمدی زاده – عضو هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بن
فلورا محمدی زاده – عضو هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بن
امیر هوشنگ بحری – عضو هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بن
حسین پرورش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

جنگل های حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارندو بدلیل کارکردهای بیشمار و ارزشهای زیست محیطی جنگلهای حرا حفاظت، احیاء و توسعه آنها ضروری است. در جهت نیل به اهداف مزبور زنده مانی و رشد نهالهای حرا در تیمارهای فاصله کاشت در دو ناحیه در پهنه جزر و مدی درحاشیه یکی از جنگلهای طبیعی حرا درکرانه شمالی جزیره قشم، به مورد اجرا در آمد. بدین منظور تعداد ۷۲۰ نهال گونه حرا Aviccenia marina (Forsk) در نهالستان به گزینی و به عرصه کشت مورد نظر منتقل و با فواصل کشت نیم ویک متر از یکدیگر و در مناطق بالا وپائین پهنه جزر و مدی کشت شدند. نهالهای کاشته شد در منطقه پایین پهنه جزر و مدی ، درهنگام جزر و مد، تحت تاثیر غرقاب کامل قرار داشتند که در حالیکه نهال های کاشته شده در منطقه بالای پهنه جزر و مدی تنها در زمان مد تحت تاثیر جزر و مد و غرقاب کامل قرار می گرفتند. زنده مانی ومؤلفه های رویشی نهالهای حرا در مدت زمان هجده ماه به دقت درعرصه کشت مورداندازه گیری قرار گرفتند. تحلیل داده ها توسط آزمون آنالیز واریانس با تکرار داده ها انجام شد. تحلیل داده ها دلالت بر این دارد که عامل زمان بر روی مؤلفه های رویشی نهالها دارای اختلاف معنی دار است (p>0.05) . بر اساس نتایج بدست آمده پس از گذشت هجده ماه ، ۸۲/۹ درصداز نهالهای کشت شده در عرصه زنده ماندند. بیشترین آمار بقاء مربوط به نهالهای حرای کاشته شده درمنطقه پایین پهنه جزر و مدی با فاصله کشت یک متر با زنده مانی (۱/۹۶درصد) و کمترین آمار بقاء مربوط به نهالهای حرای کاشته شده درمنطقه بالای پهنه بین جزر و مدی با فاصله کشت یک متر با زنده مانی (۵۸/۳ درصد) است. به طور خلاصه نتایج نهائی حاکی اززنده مانی و رشد بهینه نهالها در محدوده پایین پهنه جزر و مدی با فاصله کاشت یک متر از یکدیگر در حاشیه عرصه جنگلهای طبیعی می باشد.