سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز فتحی واجارگاه – دانشگاه گیلان
صابر صالح پور –
رحیم اصغری –

چکیده:

زنجیرهای مارکف متناهی که ماتریس انتقال آن دارای عدم قطعیت می باشد رامیتوان توسط اعدادفازی مدل بندی کرد تعدادکمی ازمحققین به بررسی ویژگیهای یک ماتریس احتمال انتقال فازی متناهی پرداخته اند ما دراین مقاله با استفاده ازمسائل بهینه سازی روشی کارا برای محاسبه توان ماتریسهای فازی با مرتبه بالا ارایه کرده و با استفاده ازچندمثال حاصل ازاین روش را بررسی نموده ایم