سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید سرتیپی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ایمان انتظام سلطانی – دکتری زمین شناسی کاربردی

چکیده:

درمحل ساختگان سدقلعه چای با توجه به زمین لغزشهای قدیمی درجناحین سدکه می بایست درمرحله شناسایی و مطالعه اولیه سدمورد توجه قرارمی گرفت اهمیت کافی داده نشده است دراثرآبگیری سدطی سال گذشته باعث افزایش فشارآب منفذی برپنجه زمین لغزش قدیمی منطقه و کاهش مقاومت برشی مواد انباشته درپنجه شده است که به تبع ان وقوع زمین لغزشهای جدید را برروی زمین لغزش قدیمی درمنطقه را سبب شده است کهدراثر حرکت زمین خیلی از باغات و مزارع روستای آسیب دیده است و راه ارتباطی روستاهای بالا دست سد تخریب شده است که به کرات موردترمیم قرارگرفته است حرکات تکیه گاه راست سد که درانتهای مخزن سد قرارگرفته اسد دراثراستمرار حرکات می تواند بیشتر باعث انباشته شدن سدازنهشته ها شود که درطول عمر سد را بسیارکاهش خواهد داد حرکات تکیه گاه چپ سد درمیانه مخزن سد قرارگرفته است که درصورت ادامه حرکات می تواند فاجعه بارباشد مطالعات ژئورادار نیز حرکات و گسلهای کششی را درساختگاه سدتایید می کند که می بایست مورد توجه قرارگیرد و لزوم بکارگیری راه کارهای مناسب جهت اجتناب مخاطرات بالقوه و بالفعل وقوع زمین لغزش درحواشی سدضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر می باشد.