سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره شیرنوردشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی، پیام نور، تبریز
ارسیا مقتدری – استادیار، زمین شناسی اقتصادی ، پیام نور ، اوز
بهزاد حاج علیلو – استادیار، زمین شناسی اقتصادی ، پیام نور ،تبریز

چکیده:

کانسار سنگ آهن گلکهر در جنوب غربی شهرستان سیرجان و در حاشیه زون دگرگونی سنندج- سیرجان واقع شده است. کانی غیرفلزی اصلی این کانسار کوارتز است. دیگر کانیهای غیرفلزی شامل کلسیت، فلدسپات، میکا، تیتانیت، آپاتیت، سرپانتین، تالک و آمفیبول است. بر اساس مطالعات میکروسکوپی صورت گرفته و مشاهده کانیهای غیرفلزی آهندار مانند کلینوزوئیزیت( اپیدوت آهندار) و کلریتهای آهندار در قالب کانیهای قبلی و همچنین شواهد جانشینی کانیهای فلزی مگنتیت، هماتیت و پیریت در کانیهای غیر فلزی قبلی مانند کلسیت و کوارتز قابل مشاهده است. تشابه الگوی نمودارعنکبوتی در عناصر کمیاب خاکی در سنگ میزبان و کانسنگ آهن نشانه ای بر همزاد و هم منشاء بودن آنها است در سنگ میزبان بین Clو SiO2 یک رابطه معکوس وجود دارد در صورتیکه رابطهCl با آهن در این سنگها یک رابطه مستقیم است. عناصرFe و REE نیز در کانسنگ به ترتیب دارای رابطه مستقیم و معکوس باCl ر یاد شده، شاید بتوان این کانسار را با کانسارهای اکسیدآهن (مس- طلا- اورانیم – REEمقایسه کرد.