سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی علی آبادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
خدیجه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی محلات

چکیده:

کانسار آهن آناهیتا در ۵ کیلومتری جنوب غرب دلیجان، استان مرکزی، واقع شده است. محدوده کانسارآهن آناهیتا در مرز زون ساختاری ایران مرکزی با سنندج- سیرجان قرار گرفته است. گستردهترین واحد چینه-شناختی در محدوده، تناوبی از شیلهای سبزرنگ، شیلهای آهندار به رنگ قرمز تیره، ماسهسنگ و گلسنگ سن ائوسن ( واحد Es در نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ دلیجان) میباشد. رخداد دورهای تکاپوهای آتشفشانی، به صورت میانلایههای گدازه، با دگرسانی گرمابی، با ترکیب بازالت، آندزیت، و میکرومونزونیت، در سری رسوبی نمود یافته است. رخداد کانیسازی آهن در کانسار آهن آناهیتا به صورت لایههای نازک و متناوب کانسنگ آهنبه طور همخواب با لایههای شیل و ماسهسنگ میزبان کانسنگ است. رخداد شایع هماتیت و گوتیت ثانویه با بافت کلوفرمی در کانسنگ آهن همچنین وجود دانههای پراکنده اسپکیولاریت در زمینه سنگهای شیلی وماسهسنگی میزبان کانسنگ نشان میدهد که آهن احتمالاً از سنگهای رسوبی شسته شده و در امتداد سطوح لایهبندی و فضای بین قطعات برشی، به صورت ثانویه تهنشست یافته اس . ت