سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حدادتهرانی – آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،شرکت مهندسان مشاور ره آور

چکیده:

تونل گذر دره با هدف افزایش ایمنی جاده جدید الاحداث مریوان- سنندج در استان آردستان طراحی شده است.مسیر تونل از بین لای ههای شیلها و سیلتستونهای قرمز و تناوبی از شیلهای نازک لایه و آهکهای آرژیلی عبورمی نماید. این منطقه به لحاظ تقسیمات ساختاری- رسوبی در ناحیه سنندج- سیرجان واقع گردیده است آه در اثر آن گسلها و ناپیوستگی های متعددی در توده سنگ های مسیر بوجود آمده و متحمل شکستگ یهای فراوانشده است. به منظور رده بندی مهندسی توده سنگ های دربرگیرنده تونل گذردره از رده بندی ژئومکانیکیRMR)استفاده شده است. تحلیل و بررسی سیستم های نگهدارنده نیازمند شناخت پارامترهای ژئومکانیکی و تغییر شکل پذیری توده سنگ های دربرگیرنده است. به همین منظور پارامترهای بدست آمده از روشRMRبه دلیل نزدیکی به واقعیت جهت تحلیل تجربی و عددی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نگهدارنده به روش تجربی، به آمک روشهای عددی با بکارگیری نرم افزارPhase2آه بر پایه روش اجزاء محدود استوار می باشد تجزیه و تحلیل تنش هاانجام گرفته و نهایتاَ سیستم نگهدارنده اولیه بهینه تعیین و طراحی گردیده است.