سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه خلج – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز قم
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
محمودرضا عبدیان –

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی زمین شناسی اقتصادی مناطق امیدبخش معدنی مواد فلزی با استفاده از تلفیق نتایج به دست آمده از مطالعات اکتشافی مختلف بر روی برگه ۱:۲۵/۰۰۰ کهک در جنوب استان قم می باشد. به این منظور پس از تحلیل نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای و مقایسه آن با سایر مطالعات اکتشافی انجام شده، مناطق امید بخش معدنی حاصل شد. سپس در مناطق دارای ناهنجاری، اقدام به برداشت نمونه های کانی سنگین، تجزیه و تحلیل های مربوطه و تهیه نقشه های ناهنجاری کانی های سنگین شد. در نهایت بهترین مناطق امید بخش برای مراحل بعدی اکتشاف، به منظور پی جویی عناصر فلزی شناسایی شد. با توجه به بررسی های ژئوشیمیایی و زمین شناسی اقتصادی محدوده مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که کانی سازی هایی از Fe, Au و Cu به شکل هایی مختلف رگه ای- رگچه ای و پراکنده در این منطقه روی داده است. با توجه به جمیع مطالعات، کانی سازی طی دو فاز اصلی انجام گرفته است. فاز اول در شرایط عمق زیاد، دمای بالا (شرایط مزوترمال) و فشار بیشتر (که نتیجه آن غلبه بافتهای جانشینی بر شکافه پرکن می باشد) و فاز دوم در شرایط عمق کم دمای پائین و فشار کمتر (که نتیجه آن کانی سازی در فضای باز رگه ها و شکستگی هاست).