سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
نگار ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از ابزارهای اصلیتوسعه در عصر حاضر در بخشهای مختلف از جمله کشاورزیوری Ĥ بایستی مورد توجه قرار بگیرد. لزوم استفاده از ابزارهای فناطلاعات و ارتباطات در روستا ها و در راستای توسعه روستاییو همچنین وجود شکاف دیجیتالی زیاد بین روستاها و شهرها،توجه به استفاده از روشها و ابزارهای مناسب فناوری اطلاعاتو ارتباطات برای این مناطق ضروری است. از جمله این روشهاو ابزارها می توان به یادگیری سیار و ابزارهای سیار اشاره نمود.هدف این مقاله بررسی و تحلیل کاربردهای نظام آموزشی سیاردر بخش کشاورزی بود. در این مقاله از روش مطالعه کتابخانهای با استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی استفاده شده است. دربخش کشاورزی هزینه های آموزشی بسیار بالا و انتقال پیام ازمراکز تحقیقاتی به کشاورزان هرینه بر بوده و برقراری ارتباط باتمامی کشاورزان به علت محدودی تهای مکانی و زمانیمحدود شده است. تلفن های همراه پتانسیل و قدرت این رادارند که آموزش را برای میلیون ها مصرف کننده ای که ازنظراجتماعی و اقتصادی در مضیقه هستند توسعه داده و فرصت هایآموزشی قابل دسترسی را برای روستاییان و کشاورزان در خارجاز مدرسه و آموزش های رسمی فراهم کنند. از جمله کاربردهاییکه تلفن همراه م یتواند در آموزش روستاییان داشته باشدمی توان به اطلاع رسانی هواشناسی علمی و پیشرفته، اطلاعاتدقیق از نوسانات قیمت نهاده ها و قیمت فروش محصولات،آگاهی از تکنولوژی های جدید کشاورزی اشاره نمود.کلید واژگان: آموزش سیار، تلفن همراه، آموزش کشاورزی،روستاییان