سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره حیدری – گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران ، تهران، ایرا
سیدرضا حسن بیگی –
برات قبادیان – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

تراکتورهای دو چرخ به صورت گسترده برای انجام عملیات زراعی و حمل و نقل و منبع توان در مزارع مورد استفاده قرار میگیرند.نوعی از این ماشین ها که با دست هدایت می شوند، ارتعاش زیادی به بدن انسان منتقل می کنند و کاربران اینگونه وسایل در معرضسطح بالایی از ارتعاش قرار دارند و کار طولانی مدت با آنها باعث بروز اختلالات حرکتی، آسیب رسیدن به اعضای مختلف بدن،کاهش بازده و افت کیفیت کار آ نها می شود. از طرف دیگر استفاده وسیع از سوختهای فسیلی در موتورهای احتراق داخلی سبب کاهش منابع این سوختها همچنین افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی محیط زیست شده است. برای غلبه بر این مشکلات، تحقیقاتیبرای یافتن سوخت های گیاهی تجدیدپذیر انجام گرفته است. بیودیزل به دلیل عدم وجود مواد ناخوشایندی از قبیل گوگرد، نیترو ژن وآروماتیک های پلی سایکلیک و آلاینده های هوا و وجود ویژگ یهای مشابه با سوخت دیزل، سوخت مناسبی به نظر می رسد. از آ نجایی کهتغییر نوع سوخت سبب تغییر فرایند احتراق موتورهای احتراقی م یشود و بخش عمده ارتعاشات تراکتور دوچرخ ناشی از موتور دیزلآن است، لذا استفاده از سوخت بیودیزل سبب تغییر رفتار ناشی از ارتعاش این تراکتورها م یشود. در این تحقیق ارتعاشات موتور تراکتور دوچرخ در شش سطح سوخت مصرفی و پنج سطح سرعت دورانی موتور به منظور بررسی رفتار ارتعاشی موتور دیزل تراکتور دوچرخ اندازه گیری و ثبت گردید. بعد از انداز هگیری و ذخیره سیگنا لهای شتاب در حوزه زمان و تبدیل آن به حوزه فرکانس و وز ندارکردن داده ها و محاسبه حدود مواجهه، داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد در تمامی سرعت ها، مقادیر زمان مواجهه (سال) به طورمعنی داری متفاوت است و ۱۴۰۰ دور بر دقیقه بیشترین و در ۱۸۰۰ دور بر دقیقه کمترین مقدار را دارد. بدترین سرعت مورد استفاده ۱۸۰۰ دور بر دقیقه است که بیشترین آسیب را به بدن کاربر وارد م یکند و بهترین سرعت ها ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ دور بر دقیقه هستند.بیشینه زمان مواجهه در سرعت موتور ۱۴۰۰ دور بر دقیقه در بیودیزل ۱۰ ٪ و سپس ۱۵ ٪ می باشد و کمترین میزان زمان مواجههمربوط به سرعت موتور ۱۸۰۰ دور بر دقیقه در بیودیزل ۵٪ و سپس دیزل خالص م یباشد. از آن جایی که نوع سوخت در میزان مواجهه اثر چندانی ندارد توجه به سایر پارامترهای این سوخ تها از قبیل مصرف سوخت و تولید توان و آلایندگی آن ها مورد نیاز است. مطابق تحقیقات انجام شده دو نوع سوخت بیودیزل ۵٪ و ۲۰ ٪ را از نظر عملکرد موتور تراکتور بهترین و مصرف سوخت کمترینمی باشند و توان و گشتاور بالایی تولید می کنند و آلایندگی موتور را کاهش می دهند، بنابرین به ترتیب سوخت های بیودیزل خالص، %۵ و ۲۰ % مناسب تشخیص داده م یشود.