سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژ ی پیشرفته و علوم محیطی
رامین احمدی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

بطورکلی در مراتع گونه های مختلفی وجود دارد که دارای مراحل فنولوژی متفاوتی با هم دارند و رد زمان خاصی از دوره رویش قابل چرا می باشند. که خصوصیات خاک منطقه هم در آن دخیل می باشد بنابراین لازم به ذکر است کهبدون شناخت این خصوصیات در یک مرتع تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمی باشد علیرغم وجود اطلاعات کلی در مورد فصل رویش و چرا هنوز کار مدرنی در این مورد صورت نگرفته است. انجام این بررسی امکانتجدید نظر در برنامه مدیریتی چرای مراتع دارای پوشش گیاهی مشابه را فراهم می سازد ورود به موقع دام به مرتع و همچنین خروج به موقع از مرتع موجب بهره برداری و بهبود وضعیت مرتع می شود. جهت تشخیص آمادگی مرتع برایورود دام جمع آوری داده هایی از فنولوژی گیاهان و خاک مرتع لازم است بدین منظور ابتدا لیستی از گیاهان مهممرتعی در منطقه آّ باریک بم تهیه شده و سپس از هرگونه ۱۱ پایه انتخاب گردیده. اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و ارتفاع کل گیاه اندازه گیری و در فرم های ویژه ای ثبت گردیده و نتایج حاصله از آن نیز در قالب نمودار ها ارائهگردیده است .