سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه مهاجری – دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، د
ایرج الهدادی – دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
اسکندر زند – دانشیار، مرکز تحقیقات موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی.
غلامعباس اکبری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان مصرف علفکش توفوردی بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندم، تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیتپلات در قالب طرح بلوکهای و (M کامل تصادفی انجام شد، فاکتور اصلی در این تحقیق، ارقام گندم (رقمهای شیراز و پیشتاز و رقم در حال معرفی ۷۹ فاکتور فرعی شامل زمانهای مصرف علفکش توفوردی در چهار مرحله رشدی گندم (اواخر پنجهزنی، ساقه رفتن، غلافبستن و در مرحله باز شدن غلاف برگ پرچم) و شاهد (بدون علفکش و بدون وجین دستی) بود. بین تیمارهای زمان مصرف علفکش توفوردی از نظر تعداد علف هرز و وزن خشک علف هرز تفاوت معنیدار وجود داشت. به طوری که تیمار سمپاشی در مرحله بازشدن برگ پرچم تفاوت معنیداری با سایر تیمارها داشت و درصد بیشتری از تعداد علف هرز و وزن خشک علف هرز را نشان داد. بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که زمان سمپاشی توفوردی در کنترل علف- های هرز، بسیار حائز اهمیت است