سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسلمان نورآذر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعباس گنجایی ساری – دانشجوی مقطع دکترای مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
سیدمحسن مشرفی – مربی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، میدان گاز رقیق در جریان کوئت – تیلور مورد بررسی قرار گرفته است . از آنج ا که میدان جریان مورد بررسی در این مقاله گاز رقیق می باشد، معادله حاکم بر میدان معادله بولتزمن بوده و روش حل این معادله روش شبیه سازی مستقیم مون ت کارلو می باشد. تیلور در سال ۱۹۲۳ آزمایشی در خصوص ناپایداری در جریان بین دو استوانه هم محور و در حال دوران انجام داد. در این آزمایش تیلور اولین سرعتهایی را که در آنها ناپایداری مشاهده نموده است را گزارش کرده است . لازم به ذکر است که آزمایش تیلور با سیال آب انجام شده است . تیلور اولین سرعتهای دورانی را بر مقدار ضریب لزجت دینامیکی تقسیم نموده و مقادیر حاصل شده را در مقاله خویش گزارش نموده است . نتیج ههای حاصل شده در خصوص زمان شروع ناپایداری در این جریان بسته به سرعت دورانی و ضریب لزجت سیال درون میدان با نتیجه های ارایه شده توسط تیلور [ ۷ ] مقایسه گردیده است، که در این مقایسه، پاسخ های برنامه بسیار نزدیک به پاسخ های آزمایش بودند.