سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نپتون بیدلی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدحسین سعیدی راد –
صمد نظرزاده اوغاز –

چکیده:

بخش مهمی از ضایعات تولیدات کشاورزی درمراحل برداشت، جابجایی، بسته بندی، حمل و نقل، نگهداری و فرآوری ایجاد می شود. به منظورکاهش این ضایعات باید عملیاتی روی آنها انجام پذیرد که این عملیات بر حسب نوع محصول متفاوت است. در این مطالعه تاثیر زمان برداشت ، نوع بسته بندی ، و زمان پس از برداشت بر روی صفات کاهش وزن و ضایعات مکانیکی میوه گوجه فرنگی رقم پتوارلی CH، طی یک آزمایش فاکتوریل (۲×۴×۲ )، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. از نتایج تجزیه واریانس این تحقیق مشخص گردید، درصد ضایعات مکانیکی و درصد کاهش وزن برای هر نوع از بسته بندی ها، تفاوت معنی داری دارند. کمترین زیان ناشی از ضایعات مکانیکی در تیمار b4d1t1 و بیشترین مربوط به نوع بسته بندی سبد پلاستیکی بزرگ و جعبه چوبی به دست آمد. این تحقیق در شهر مقدس مشهد و در مزرعه آستانقدس رضوی در طی سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است.