سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانی طالشی آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری
جعفر صادق مقدس – دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

این مقاله نتایج به دست آمده از زمان اختلاط با استفاده از پرههای مقعر در یک مخزن همزندار را نشان می دهد. هدف از این تحقیق مقایسهی کارایی ۷ پرهی مقعر با استفاده از روش هدایت سنجی برای اندا زهگیری زمان اختلاط است. سیال مورد استفاده محلول نیم درصد وزنی کربوکسیمتیلسلولزCMCبوده و محلول اشباع کلرید پتاسیم به عنوان ردیاب به کار رفت. زمان اختلاط برای پرهها در سرعت های ۲۰۰ ۴۰۰ و ۶۰دور بر دقیقه به دست آمدهاند. نتایج بدست آمده نشان دادند که در دورهای پایین، نوع پره مستقیما بر زمان اختلاط و در نتیجه بازده سیستم تاثیر گذاشت. اما با افزایش سرعت پره، این تاثیر کم و کمتر شده تا جایی که در سرعتهای ۶۰۰ دور بر دقیقه و بالاتر از آن، نوع پره عملاً تاثیری بر زمان اختلاط نداشت