سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم اسماعیلی – هیات علمی دانشگاه فردوسی و دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعه رودخانه های فصلی ویا خشکه رودها یکی از اولویتهای تحقیقاتی در بیشتر مناطقی است که بخش وسیعی از آن در زیر مجموعه مناطق کم آب قرار گرفته است . تفاوت عمده بین خصوصیات هیدرولوزیکی مورفولوژیکی زمین شناختی ،ریخت شناسی و .. رودخانه های دائمی وغیردائمی ونیزنگرشها ی متفاوت، آن را از موضوعات برجسته تحقیقاتی در مهندسی رودخانه وآبخیزداری کرده است . بررسی انتقال رسوب در این رودخانه ها یکی از جنبه های مهم مطالعاتی می باشد . فقدان لوازم مورد نیاز برای اندازه گیری های صحرایی رویکرد بکارگیری مدلهای فیزیکی را بهمراه داشته است . ازاینرومجموعه ای از آزمایشات برای بررسی اثرتغییر شکل بستربرانتقال بارکف در یک کانال آزمایشگاهی باقابلیت شیب پذیری وتحت شرایط جریان غیرماندگارانجام شد . هیدروگرافهای تولیدی ازنوع مثلثی وتغییرات دبی حداکثر آن بین ۳۰ تا ۴۵ لیتر برثانیه برواحد عرض انتخاب گردید . ذرات ازجنس کوارتزبا d50=3mm وآب تمیز بدون تغذیه از بالا دست در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد باورودجریان در ابتدای بستر فرسایش قابل ملاحظه ای بوجود آمده و تغییرفرم بستر سبب مقاومت دربرابر جریان می شود اماروند فرسایش با گذشت زمان کمی کاهش می یابد . فرم بسترتاب عی از شدت جریان ومتغیرنسبت زمان بوده، طوری که علیرغم افزایش شرایط تلاطمی جریان با نزدیک شدن جریان به مقدار حداکثر وافزایش عمق جریان عدد فرود کم و فرسایش بسترکاهش می یابد در این پروسه بدلیل تغییر تراز بستر در طول آن عدد فرود در هر نقطه از بستر با سایر نقاط متفاوت وذرات بستر بصورت یک موج پیش رونده به سمت پایین دست حرکت می نماید . مقایسه روند تغییرات زمانی در ابتدا وانتهای بستر نشانده آنست افزایش زبری بستر ناشی از تغییر شکل آن، افزایش عمق را بهمراه داشته ودرانتهای بستر که تغییرات ایجاد شده ناچیز است عمق کاهش می یابد . روند تغییرات ضریب مقاومت بستر f برگشت پذیری نشان می دهد . روابط موجود در مورد تغییر تراز بستر با اصلاحاتی می تواند
برای پیش بینی تراز بستر بکار رود .