سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی بختیاری – استادیار دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر
سیدمحمود کاشفی پور – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
جواد ظهیری – دانشجوی دکتری

چکیده:

مکانیزم رودخانه ها به گونه ای است که مقطع یک رودخانه به مرور زمان دچارتغییرات شدید میگردد این تغییرات بویژه درقوس رودخانه ها مشهود تر است یکی از روشهای متداول ساماندهی و کنترل فرسایش کناری درقوس رودخانه ها استفاده ازآبشکن می باشد ابشکن با هدایت جریان به سمت محوررودخانه ازا یجاد جریان قوی درطول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه میگردد از بیان موارد فوق میتوان دریافت که پایداری آبشکن به عنوان سازه محافظ سواحل دارای اهمیت ویژه ای می باشد یکی از ساده ترین و درعین حال اقتصادی ترین روشهای حفاظت از آبشکن ها استفاده از ریپ رپ می باشدهدف ازانجام این تحقیق بررسی وضعیت قرارگیری ابشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت حفاظت از آبشکن درقوس ۹۰درجه می باشد به منظور دستیابی به اهدافمورد نظر دراین تحقیق اقدام به انجام ازمایشهایی دریک فلوم دارای قوس ۹۰ درجه به طول ۱۱متر عرض ۷۰سانتی متر و نسبت شعاع به عرض ۴ R/B=4 گرفت پارامترهای متغیر دراین تحقیق شامل پارامترهای هندسی آبشکن از جمله زاویه قرارگیری آبشکن ۳ حالت همچنین مشخصات ریپ رپ ازجمله عمق کارگذاری ۳ عمق و دوطول آبشکن