سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده دلفان – کارشناسی ارشد منابع طبیعی
محمدرضا مهاجر – استاد دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که جنگلهای زاگرس کوهستانی هستند بررسی این موضوع که عامل ارتفاع از سطح دریا تا چه حددرمیزان زادآوری این جنگلها موثر است از اهمیت خاصی برخوردار است به این منظور درسال ۱۳۸۸ تراکم گونه ها درجنگل های قلعه گل نوژان استان لرستان از پایین ترین ارتفاع ۱۷۰۰ متر تابالاترین ارتفاع منطقه ۲۵۰۰ متر با ۵ ترانسکت نواری به عرض ۱۰ متر و فواصل ۲۰۰ متر از هم مورد بررسی قرار گرفت همچنین برای بررسی زادآوری درمنطقه پلاتهای ۵ در۵ متر درداخل ترانسکت هر ۳۰ متریک پلات استفاده شد نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که باافزایش ارتفاع از سطح دریا تغییر درمیزان زادآوری مشاهده می شود درارتفاعات فوقانی منطقه به علت تخریب و فرسایش رویشگاه و حضور دام و و عشایردرمنطقه زادآوری درختان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.