سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده نجمه مقیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – استادیار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

باتوجه به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و کاهش شدید بارندگی و به تبع آن کم آبی ،لازم است ارقامی از گندم که به خشکی متحمل تر باشند انتخاب شود در این مسیر توانایی ارقام مختلف در داشتن ریشه های گسترده تر و کارامدتر می تواند مثمر ثمر باشد.به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و تاثیر آن بر خصوصیات مرفولوژیکی ریشه گندم آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار و ۱۲ تیمار در محل گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد واقع در گلبهار انجام شد.ارقام مورد مطالعه شامل ۴ رقم به نامهای:پیشتاز، پیشگام، مرودشت و گاسکوژن وفاکتور دوم سطوح مختلف آبیاری گندم شامل ۱۰۰-۸۰-۶۰ درصد آب مورد نیاز اجرا گردید. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش عبارت بودند از طول ،عرض ، وزن خشک ،نسبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه و کارایی مصرف آب.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات طول و عرض،نسبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه در خشکی با اطمینان ۹۹ درصدبایکدیگر اختلاف معنی داری دارند اما در مورد ارقام طول ریشه، وزن خشک ریشه و حجم ریشه و کارایی مصرف آب بااطمینان ۹۵ درصد باهم اختلاف معنی دار داشتند و رقم … بیشترین مقداررا به خود اختصاص داد . عرض ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی در اثر متقابل رقم و خشکی با اطمینان ۹۹ درصداختلاف داشتند