سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین محمودی قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه کشت درون شیشه ای بطور فراگیر دربسیاری از زمینه های تحقیقاتی و تجاری علوم گیاهی مورد استفاده قرارمیگیرد متداولترین روش تکثیر کیوی در محیط بیرون روش غیرجنسی و قلمه گیری می باشد لذا دراین تحقیق ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای مورد بررسی قرارگرفت پس از کاشت بذر در محیط استریل و تولید گیاه نونهال قلمه هایی با حداقل یک گره تهیه شده و برای ریشه دهی به محیط جامد موراشیگی و اسکوگ MS درچهار غلظت ۷ ، ۶و۴و۲mg/l وNAA منتقل شد این تحقیق د ر قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید و نتایج بعد از ۸ هفته بررسی شد بررسی طول و تعداد ریشه در ۴ غلظت نشان داد که اختلاف معنی داری در تیمارهای بکار برده شده در سطح ۵% وجود داشته است و بیشترین تعداد و طول ریشه در غلظت ۴mg/l دیده شد.