سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تهامی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

آب یکی از مهمترین و محدودکننده ترین نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی بخصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی تولید محصولات کشاورزی همواره با ریسک همراه است و شناخت رفتار کشاورزان در مقابل ریسک نهاده ها بوی ژه نهاده آب برای سیاستگذاران حائز اهمیت است. شناخت اثر نهاده آب بر واریانس یا ریسک تولید اطلاعات مفیدی برای کشاورزان در مورد زمان، مقدار و نحوه استفاده از آب در تولید فراهم می آورد و به مدیریت ریسک تولید کمک خواهد کرد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثر نهاده های مختلف از جمله نهاده آب بر ریسک و میانگین تولید و مقایسه این دو اثر با یکدیگر برای گندمکاران استان فارس در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. برای این منظور از روش تابع تولید تصادفی سه مرحله ای استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که نهاده آب دارای اثر مثبت بر ریسک تولید است ولی این اثر معنی دار نیست. همچنین اثر همه نهاده ها بر میانگین تولید مثبت می باشد و این اثر بجز برای نیروی کار برای بقیه نهاده ها معنی دار است