سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سحر رضایان – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سیدعلس جوزی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
احمد رضایی چراتی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مطالعه، هدف بررسی فعالیتهای مجتمع نیروگاه نکا و شناسایی عوامل خطرات وجنبه های ریسک محیط زیستی با استفاده ازمتدهای AHP و FMEA می باشد. پژوهش مذکور از نوع کاربردی بوده که در ابتدا اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شدسپس عوامل بوجود آورنده ریسک مجتمع که می تواند ارزش های محیط زیست نیروگاه نکا را تحت تاثیر قراردهد، توسط پرسشنامه و با استفاده از مقیاس لیکرت شناسایی شده و درجه اهمیت آن مشخص گردید. در مرحله بعد ریسکهای شاخص باکمک اساتید، متخصصان خبره و کارشناسان محیط زیست تعیین شد، سپس احتمال وقوع ریسکهای محیط زیستی با کمکپرسشنامه و ازطریق روش AHP ونرم افزار Expert Choice بدست آمد. مقادیر شدت اثر نیز بااستفاده از پرسشنامه و به روش FMEA تعیین شد و نمرات ریسک محاسبه گردید. طبق نتایج بدست آمده تعداد ۶۶ عامل خطر در ۲۰ واحد نیروگاه و ۳۳ جنبه ریسک در محیط های فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی اجتماعی فرهنگی،ایمنی وبهداشت محیط شناسایی شد.