سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی رشید – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
بهتاش هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده مهندسی،

چکیده:

تاثیر آلومینیوم به عنوان یک عنصر گرافیت زای قوی شناخته شده می باشد. پژوهش های متعددی جهت جایگیزینی آلومینیوم به جای سیلیسیوم در چدن های خاکستری و کروی توسط محققین انجام شده است. تاثیر مثبت آلومینیوم در افزایش مقاومت اکسیداسیون در دماهای بالا ، افزایش سختی و استحکام قطعات چدنی است. در همین راستا در این تحقیق با افزادن مقادیر حداقل از آلومینیوم د رحضور سیلیسیوم سعی شده است تا ریز ساختار نمونه های ریخته گری شده در قالب های ماسه ای و فلزی به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترونی مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد. د رهمین ارتباط با انجام عملیات حرارتی مناسب از طریق آستنیته کردن در دمای ۸۹۰ درجه سانتیگراد و آستمپر کردن د ردماهای ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد ، چگونگی استحاله های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. از سختی سنجی نیز جهت خواص مکانیکی این ماده بهره گرفته شده است. بررسی ها نشان داد که آستمپرینگ در هر سه دمای ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد ، ساختار بینیت بالایی ایجاد می کند و با افزایش دمای فرایند ، سختی ماده کاهش می یابد.