سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد علی مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد (شکل دادن فلزات ) ، دانشکده مهندسی و علم مواد ، دا
محمود سرکاری خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد (جوشکاری) ، دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه ص
حسام پورعلی اکبر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد (جوشکاری) ، دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانش
امیر حسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن فریتی ۴۳۰ به فولاد ساده کم کربن با فرایند جوشکاری قوس الکترود تنگستن با گاز محافظ خنثی پرداخته می شود. جوشکاری به دو صورت بدون استفاده و با استفاده از فلز پرکننده ی فولاد زنگ نزن آستنیتی E309L انجام شده است . بررسی های متالورژیکی شامل آنالیز شیمیایی و پراش پرتو ایکس از فلزات پایه و دو فلز جوش و نیز بررسی های ریز ساختاری است. برای بررسی خواص مکانیکی اتصال ، تست کشش از فلز جوش و نیز سختی سنجی در راستای عمود بر فلز جوش ، از فلز پایه دیگر انجام شده است . نتایج به دست آده نشان دهندهی ساختار تمام فریتی در جوشکاری بدون فلز پرکننده و ساختار فریتی و ماتنزیتی در فلز جوش با فلز پرکننده ، رسوب کاربید کروم و ایجاد مارتنزیت مرزدانه ای در منطقه متاثر از حرارت فولاد ۴۳۰ و رشد دانه شدید در دو فلز پایه است. افزایش سختی د رمنطقه متاثر از حرارت فولاد ۴۳۰ و نیز بیشتر بودن سختی فلز جوش با فلز پرکننده نسبت به بدون فلز پرکننده نتایج فوق را تایید می کند.