سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمرتضی آبیاری میبدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی ارشد
محمدرضا ابوطالبی – دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد
محمدتقی صالحی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار
سیدمهدی عباسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشیار

چکیده:

در این پژوهش از ذوب الکتریکی سربارهESM)و روش رایج ذوب قوسی در خلأVAM) برای تولید این آلیاژ استفاده شد. ترکیب شیمیایی نمونه های تولید شده به دو روش فوق در راستای ارتفاع شمش به وسیله آزمون طیف سنجی نشری نوری تعیین و مقایسه شدند. سپس نمونه ها تحت دو سری نورد گرم و عملیات حرارتی قرار گرفتند. ریز ساختار نمونه ها در حالت ریختگی و مراحل مختلف عملیات ترمومکانیکی به وسیله میکروسکوپ نوری بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشاندهنده ترکیب شیمیایی همگن تر و ساختار ریز تر در شمش تولید شده به روش ذوب قوسی در خلأ بودند.