سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانش
امراله صفری – عضو هیئت علمی (استادیار)، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ای
حسین وزیری مقدم – عضو هیئت علمی (استاد)، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

رسوبات سازند قم در ناحیه بیجگان، در ۴۵ کیلومتری شمال شرق دلیجان به سن الیگوسن- میوسن و ۱۶۲ متر ضخامت شامل آهک های نازک، متوسط تا ضخیم لایه و توده ای ؛ و آهک ماسه ای بوده که با ناپیوستگی فرسایشیبر روی سنگهای سازند قرمز زیرین قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است. با برداشت ۱۲۰ نمونه از این برش و بررسی بافت های رسوبی، پتروگرافی و فونا، ۹ ریز رخساره کربناته متعلق به دو زیر محیط رسوبی لاگون (نیمه محصور تا باز) و دریای باز (سراشیب و حوضه) شناسایی شد. بر اساس تجزیه و تحلیل میکرو فاسیس ها و مشاهدات صحرایی، سازند قم در ناحیه مورد مطالعه در یک شلف باز نهشته شده است.