سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی یار هوبخت – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدهی مهندسی متالورژی
آرش انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی متالو
علی صابری زفرقندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدهی مهندسی متالورژی
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانش

چکیده:

کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی امروزه کاربرد وسیعی در صنایع مختلف نظیر هوافضا و حمل و نقل پیداکردهاند. در این بین، کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی ذرهای به دلیل استحکام و مدول الاستیسیتهی بالا درمقابل دانسیتهی پایین از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. ریختهگری گردابی یکی از متداولترین روشهای تولید کامپوزیتهای ذرهای به زمینهی فلزی آلومینیم است. از مشکلات عمدهی این روش میتوان به نحوهیتوزیع ذرات فاز تقویتکننده در آلیاژ زمینه و واکنشهای احتمالی انجام شونده بین ذرات فاز دوم و آلیاژ زمینه اشاره نمود. در این تحقیق نحوهی توزیع ذراتMgO با ابعاد نانومتری در زمینهای از آلیاژ آلومینیم A356 که به روش ریختهگری گردابی تهیه شده است، به وسیلهی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آنالیز پراش اشعهی ایکسXRD) نشان داد واکنش بین ذرات فاز دومMgO) و آلیاژ زمینه منجر به تشکیل ترکیب اسپینلیMgAl2O4 میشود.