سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
اکرم صالحی – دانشجوی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
سمانه سفیدمو – دانشجوی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

با توجه به تحقیقات فراوانی که انجام شده است ، مکانیزم های بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدنها و به ویژه گرافیت های کروی ارائه شده است. در این تحقیق با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع مختلف بر اندازه ، شکل ، نحوه توزیع و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نور ی، میکروسکوپ تونلی روبشی ( STM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی ، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر سطح مقطع و به عبارتی با تغییر سرعت سرد کردن تغییرات جدی در همه این پارامترها ایجاد می شود.