سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر فرج زاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار-دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – دانشیار-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش برای نخستین بار از فرایند نورد تجمعی جهت تولید کامپوزیت هیبریدیAl/Al2O3/TiC استفاده گردید. لازم به ذکر است که در ساخت کامپوزیت مذکور از فرایند آندایزینگ جهت افزودن ذرات تقویت کننده آلومینابه زمینه آلومینیوم استفاده شد. در راستای تولید کامپوزیت هیبریدی با درصدهای حجمی مختلف ذرات آلومینا، فرایند آندایزینگ در زمانهای مختلف بر ورقهای آلومینیوم انجام شد و پودر کاربید تیتانیوم با درصد حجمی ثابت به زمینه افزوده گردید. تغییرات ریزساختاری کامپوزیت مذکور توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده، از آزمونهای کشش تک محوری، سختی سنجی و پانچ برشی استفاده شد. نتایج بررسیهای ریزساختاری نشان داد که با افزایش تعداد سیکلهای فرایند، توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه یکنواختتر گردیده و میزان تخلخل در نمونهها کاهش مییابد. به گونهای که با انجام فرایندARB تا ۸ سیکل، کامپوزیتی با توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده در زمینه تولید گردید. با بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت مورد نظر مشخص شد که افزایش تعداد سیکلهای فرایند موجب بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت از جمله استحکام کششی، استحکام برشی و سختی گردیده است