سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده فنی و مهندسی،د
اسماعیل صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، خوردگی ، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت م
رحیم اعرابی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده فنی و مهندسی،د
مرتضی شمعانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استلایت ۶ به دلیل سختی ، مقاومت خوردگی و سایشی بسیار خوب در گسترده وسیعی از دما یکی از پرکاربردترین آلیاژهای پایه کبالت می باشد. در این پژوهش پوشش هایی از این آلیاژ با دو سرعت جوشکاری متفاوت با استفاده از روش جوشکاری TIG روی زیر لایه ای از جنس چدن داکتیل رسوب داده شد. ریز ساختار پوشش ها با ساتفاده از میکروسکوپ نوری الکترونی ، الکترونی و پراش پرتئ ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش ها و زیر لایه ، اندازه گیری های الکتروشیمیایی صورت گرفت. نتای نشان داد که ریز ساختار پوشش ها متشکل از کاربیدها د رمحلول جامد غنی از کبالت با ساختار دندریتی می باشند. یافته های پژوهشی نشان داد ، مقاومت خوردگی پوشش ها بهتر از زیر لایه بوده و پوشش بدست آمده با سرعت جوشکاری بیشتر ، مقاومت خوردگی بهتری از خود نشان داد که می توان آن را به ریز ساختار همگن تر این پوشش و همچنین میزان امتزاج کمتر ان با زیر لایه چدنی در مقایسه با پوشش بدست آمده با سرعت جوشکاری بیشتر نسبت داد.