سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن خسروی – دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،تهران،ایر
بهنام لطفی – دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران
ضیاء والفی – دانشکده مواد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

چکیده:

دراین پژوهش ابتداپودرنانوذراتCr2O3بااستفاده ازفرآیندپاشش خشک آگلومره شده وپس ازدانه بندی بااستفاده ازفرآیندپاشش پلاسمایی برروی زیرلایهفولادSt37اعمال گردید. ریزساختاربااستفاده ازمیکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)دستگاه میکروآنالیزEDAX) وریزسختی سنجی پوشش حاصل تحت ارزیابی قرارگرفت. یافته های آزمایش نشان دادکه پوشش نانوساختاراکسیدکرمدارای تخلخل کمی بوده و ضخامت آن ۱۲۰ تا ۱۵۰ میکرون می باشد.میانگین ریزسختی پوشش ۱۳۰۰ ویکرز است.