سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهو
اکرم فروغی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه شهیدچمران اهواز
سمیه سلامب اللهی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
هوشنگ پورکاسب – استادیارگروه زمین شناسی،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدچمران اهوا

چکیده:

کانسار بوکسیت مندان در فاصلهی ۴۰ کیلومتری شمالشرقی شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. بوکسیت مندان از نوع کارستی بوده و به لحاظ زمانی مربوط به کرتاسه میباشد. هدف از این مطالعه بررسی میکرومورفولوژی و بافتی، به منظور شناسایی انواع پیزولیتها و اووئیدها و فرآیندهای (دیاژنتیک و اپیژنتیک) و ارتباط آنها با ژنز کانسار میباشد. در این راستا مطالعات آزمایشگاهی شامل بررسی ویژگیهای بافتی و ترکیب کانیشناسی این افق با استفاده از مقاطع نازک و صیقلی و نتایج آنالیز پراش پرتو (XRD ) X )مدنظرقرارگرفت. از لحاظ حمل و نقل بوکسیت مندان به سه نوع درجا، نیمه درجا و نابرجا تقسیم میشود. عدم وجود ذراتغیر بوکسیتی نشان از حمل شدگی ذرات بوکسیتی بر روی سطوح کارستی است. مسافت حمل شدگی کوتاه و فرآیند بوکسیتی شدن بعد از حمل و نقل در گودالهای کارستی ادامه داشته است. آهنشویی وکائولینیتیزاسیون بههمراه دیاسپوری شدن نیز از فرآیندهای اپیژنتیک مهم در این کانسار میباشد. که آهنشویی نشان از شرایط آب و هوای گرمسیری و فعالیت بالای بیولوژیکی درطی تشکیل بوکسیت است.