سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا نوروزی شرف – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
یوسف حمیداوغلی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
هدایت زکی زاده –
مهرداد رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مطالعه بر روی پامچال گونه بومی شمال ایران (Primula heterochroma) و گونه تجاری (Primula acaulis) انجام گرفت. هدف از این پژوهش استقرار و ایجاد پروتکلی قابل تکرار برای تولید و تکثیر درون شیشه ای این گیاهان از نوک شاخساره است. ابتدا بذور در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) کشت گردیدند. سپس، نوک شاخساره به دست آمده از دانهال های درون شیشه ای گونه بومی و تجاری، در چندین محیط پایه MS حاوی غلظت های مختلف ۶- بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورن (TDZ)، در ترکیب با غلظت های مختلف ۱- نفتالین استیک اسید (NAA) کشت گردید. این آزمایش برای هر گونه جداگانه به صورت ۲ طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای با درصد پاسخ بالا، بیشترین شاخساره را تولید کردند. در گونه بومی محیط های حاوی ۱ میلی گرم در لیتر BA + 4/0 میلی گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش اول و محیط های حاوی ۲/۰ میلی گرم در لیتر TDZ + 4/0 میلی گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش دوم بشترین شاخساره را تولید کردند، و در گونه تجاری محیط های حاوی ۱ میلی گرم در لیتر BA در تیمارهای آزمایش اول و محیط های حاوی ۴/۰ میلی گرم در لیتر TDZ در تیمارهای آزمایش دوم بیشترین شاخساره را تولید کردند. و در آخر گیاهچه های سازگار شده به محیط برون شیشه ای برای رشد و نمو بیشتر انتقال یافتند.