سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید اصغر موسوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مریم تاتاری – دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان
ناصر بوذری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون پایه های رویشی و به منظور گسترش و توسعه استفاده از پایه های رویشی در درختان میوه هسته دار، در این پژوهش ازدیاد پایه های رویشی درختان میوه هسته دار شامل پایه های رویشی تترا، نماگارد و GF677 با استفاده از روش درون شیشه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا ریزنمونه های جوانه انتهایی و جوانه های جانبی پایه های مورد مطالعه، گندزدایی شده و در شرایط درون شیشه ای و در محیط های کشت MS تغییر یافته، WPM و Knop قرار گرفتند. نتایج حاصل از نوع پایه نشان داد که به ترتیب پایه های رویشی تترا، GF677 و نماگارد بیشترین تعداد گیاهچه و پایه های تترا، نماگارد و GF677 بیشترین طول گیاهچه را تولید کردند. پایه رویشی نماگارد در محیط کشت Knop ، هیچ پرآوری را به همراه نداشت. محیط کشت Knop منجر به ایجاد کلروز و نکروز در پایه های تترا و نماگارد شد. هر سه پایه در محیط کشت MS تغییر یافته، بیشترین تعداد و طول گیاهچه را تولید کردند، لذا تیمار ترکیب تنظیم کننده های رشد در محیط کشت MS تغییر یافته مورد ارزیابی قرار گرفت. از بین ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد، پایه های رویشی مورد مطالعه در محیط MS1(0/6 میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر NAA) بیشترین تعداد و طول گیاهچه را تولید کردند. افزایش غلظت تنظیم کننده های رشد منجر به شیشه ای شدن و تولید کالوس در پایه GF677 شد. در هر سه پایه بیشترین تعداد ریشه در محیط کشت MS تغییر یافته با ۱ میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد و پایه تترا بیشترین تعداد و طول ریشه را تولید کرد. در نهایت پایه های ریشه دار شده در اتاق سازگاری به محیط کشت پیت و پرلیت منتقل شدند.