سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صیاد شیخی ییلانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
اسکندر رستگارپویانی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مسعود یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی ریخت سنجی دم جنبانک ابلق درایران صورت گرفت نمونه گیری طی بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ در سه منطقه جغرافیایی متفاوت شهرستانهای نقده بوانات و سبزوار انتخاب شد تعداد ۲۳ نمونه پرنده صید وبیومتری شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه واریانس انجام شد براساس نتایج بدست آمده از میان ۱۳ صفت مورفومتریکی اندازه یگری شده میان جمعیت سبزوار در استان خراسان رضوی و بوانات در استان فارس ۶ صفت طول بال طول دم طول دومین شاهپر اولیه عرض منقار و طول انگشت سوم دارای تفاوت معنی داری بود همچنین برای از بین بردن اثر سن درجمعیت نقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل وجود نمونه های نابالغ از نسبت بعضی از صفات استفاده شده از میان ۶ نسبت اندازه گیری شده دو نسبت طول بال/ طول دم و طول تارس/ طول انگشت سوم درسطح ۹۹% و همچنین دو نسبت طول بال/ طول آلولا و طول منقار/ عرض منقار در سطح ۹۵% درمیان جمعیتهای مختلف تفاوت معنی داری را نشان داد پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت های ریخت سنجی در میان این سه جمعیت می باشد برای تصمیم گیری درمورد جدایی این سه جمعیت از یکدیگر نیاز به افزایش تعداد نمونه و صفات مورد اندازه گیری می باشد.