سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عزتی –
مربم آق آتابای –
مصطفی رقیمی –
شعبان شتایی –

چکیده:

شاخصهای ژئومورفیک برای شناسایی خصوصیات خاص یک ناحیه، بهخصوص برای تعیین سطح فعالیت- های تکتونیکی و نواحیای که تغییر شکل سریع تکتونیکی را تجربه کردهاند مفید هستند. سیستمهای رودخانهای به مقدار زیادی تحت تاثیر تکتونیکهای فعال قرار میگیرند. حوضهی یکهشیخ در کپهداغ مرکزی و قسمت شمالی بجنورد واقع میباشد. قسمت غربی این حوضه شاهد زمینلرزهی سال ۱۹۹۷ بجنورد بوده است. برای بررسی خصوصیات نو زمین ساختی منطقه از شاخصهای فاکتور عدمتقارن توپوگرافی عرضی (T)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، شاخص طول- شیب رودخانه (SL) استفاده شد. میزان شاخص T حوضهی اصلی ۰٫۲۵ میباشد و کجشدگی به سمت جنوب را نشان میدهد. کمترین مقدار شاخص Vf و بیشترین میزان شاخص SL مربوط به غرب حوضهی یکهشیخ میباشد، که نشان دهندهی فعالیت نئوتکتونیکی قسمت غربی آن میباشد و منطبق با محل زمین لرزه ی منطقه میباشد..