سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
منا گلابی – دکتری آبیاری و زهکشی کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

مناطق خشک چون ایران دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد می باشند لذا تجمع املاح در سطح خاک امری اجتناب ناپذیر خواهد بود بنابراین اعمال یک روش عملی جهت براورد آب موردنیاز به منظور اصلاح خاک برای کشاورزی امری ضروری است هدف ازاین تحقیق مدلسازی ریاضی شوری و سدیم زدایی در ۲ منطقه با کاربرد ماده اصلاح کننده اسید سولفوریک در منطقه هندیجان استان خوزستان می باشد ازمایش در دو منطقه ۱و۲ با چهار تیمار تیمار اول ۲۵ سانتی متر تیمار دوم ۵۰ سانتی متر تیمار سوم ۷۵ سانتی متر و تیمار چهارم ۱۰۰ سانتی متر آب و چهار تکرار تا عمق ۱۵۰ سانتی متردر کرتهای ۱×۱ متر انجام گرفت با استفاده از داده های هدایت الکتریکی و درصد سدم قابل تبادل و تعادلی بدست آمده نرم افزار SPSS12.0 یازده مدل ریاضی استخراج گردید.